REGULAMIN FESTIWALU DUETÓW – 2021

Internetowy Festiwal Duetów z Harfą 2021
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Harfowe.
2. Celem konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do kameralistyki oraz stworzenie duetom z udziałem harfy możliwości prezentacji i porównania osiągnięć.
3. Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w Internecie za pośrednictwem serwisu YouTube.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów polskich i zagranicznych szkół muzycznych stopnia podstawowego i średniego oraz studentów. Wiek uczestników nie może przekraczać 26 lat. W konkursie mogą wziąć udział duety o dowolnym składzie z udziałem harfy.
5. Przesłuchania konkursowe prowadzone będą w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria A – urodzeni w roku 2010 i młodsi – czas występu 6 – 10 minut Kategoria B – urodzeni w latach 2006-2009 – czas występu 8 – 12 minut Kategoria C – urodzeni w latach 2002-2005 – czas występu 12 – 17 minut Kategoria D – urodzeni w latach 1995-2001 – czas występu 15 – 20 minut 6. Wymagania programowe konkursu:
– program dla kategorii A jest dowolny,
– program dla kategorii B i C powinien zawierać utwory (lub ich części) z różnych epok a przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny,
– program dla kategorii D powinien zawierać utwory (lub ich części) z różnych epok, w tym utwór z muzyki współczesnej XX/XXI wieku, dozwolona jest jedna transkrypcja.
7. Występy uczestników oceniać będzie Jury składające się z wybitnych muzyków i pedagogów. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Tytuł laureata przysługuje zwycięzcom (duetom) trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii.
8. Nagrody w konkursie:
Nagroda specjalna Jury: Występ i wywiad w programie kulturalnym TVP Katowice, 1. miejsce – profesjonalna sesja zdjęciowa,
2 miejsce – bon do EMPiKu w wysokości 300 PLN dla zespołu,
3 miejsce – bon do EMPiKu w wysokości 200 PLN dla zespołu.
Laureaci wyróżnieni przez Jury wystąpią w koncercie „Scena młodych” w Sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w dniu 10 maja 2021 roku. Wyboru repertuaru uczestników koncertu laureatów dokonuje Jury.
9. Zgłoszenia uczestników należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2021r. na adres: festiwalduetow2021@gmail.com. Wszystkie formularze zgłoszeń uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.harfa.pl.

10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są przesłać dobrej jakości skany partytur wykonywanych utworów na adres: festiwalduetow2021@gmail.com do dnia 18.04.2021.
11. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania audiowizualnego nagrania programu konkursowego i opublikowania go w serwisie internetowym YouTube. Link do nagrania w serwisie YouTube należy przesłać mailem na adres mailowy festiwalduetow2021@gmail.com do dnia 18.04.2021.
12. W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać jeden link odsyłający do nagrania audio-wideo (YouTube). Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. W tytule nagrania należy podać nazwę: Internetowy Festiwal Duetów z Harfą, imiona i nazwiska uczestników oraz kategorię. W opisie filmu należy umieścić informacje dotyczące nagranego repertuaru uwzględniając kompozytora, autora transkrypcji czy aranżacji, tytuł utworu, opus, numery, nazwy części, nazwisko pedagoga, szkołę, klasę i ilość lat nauki na harfie. Film na platformie YouTube musi być ustawiony z możliwością publicznego odtwarzania. Dostęp do nagrania nie może być blokowany do dnia 15.05.2021.
13. Nagranie audio-wideo powinno być dobrej jakości i przedstawiać całe sylwetki osób wykonujących program z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tj. należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć, czy montażu w trakcie wykonania repertuaru konkursowego.
14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 30.04.2021 na stronie www.harfa.pl. Dyplomy będą przesłane Uczestnikom pocztą elektroniczną.
15. Dodatkowe informacje można uzyskać od Zarządu Polskiego Towarzystwa Harfowego na stronie www.harfa.pl lub pisząc na adres: ewa.jaslar@gmail.com
16. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Harfowe z siedzibę w Cieszynie Rynek 12 (administratora danych) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz koncertu, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Stosowne oświadczenia uczestników konkursu a dotyczące zgody na przetwarzanie ich danych osobowych zawarte są w formularzu uczestnictwa publikowanym w witrynie www.harfa.pl
17. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska laureatów, ich wizerunku, a także wizerunku utrwalonego w czasie przebiegu konkursu w postaci fotografii lub filmu, bez ograniczenia terytorialnego i czasowego w celach informacyjnych i promocyjnych konkursu.
18. Polskie Towarzystwo Harfowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie po uzyskaniu stosownych akceptacji.
19. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
20. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Harfowego.

Internetowy Festiwal Duetów z Harfą 2021 Jury

Przewodnicząca Jury:

prof. Helga Storck – harfa; Monachium

Członkowie Jury:

prof. Elżbieta Szmyt – harfa; Bloomington, Indiana, USA

dr hab. Piotr Pyc – obój; NOSPR Katowice

mgr Filip Jaślar – skrzypce; Grupa MoCarta

Sekretarz Jury:
mgr Amelia Tokarska